02188888888

02188888888

همکاران ما

کولر قبل از راه اندازی نیاز به سرویس دارد. تعویض پوشال و بازدید موتور پمپ تسمه و شناور ضروری است. تسمه کولر به اندازه 2 بند انگشت باید خلاصی داشته باشد.  توجه داشته باشید  محکم بودن تسمه و آب ریختن روی موتور و پمپ بالافاصله آنرا می سوزاند. دریچه سمت پمپ موتور  را جا زده کولر را روشن کنید و پس از اطمینان که آب روی موتور و پمپ نمیریزد دریچه وسط را ببندید.

8